Menu Luk

Vedtægter

LOVE FOR STØTTEFORENINGEN, “GADSTRUP IDRÆTSFORENINGS VENNER”. GIF’s Venner

 • § 1 Foreningens navn er Gadstrup Idrætsforenings Venner og dens hjemsted er Gadstrup.
 • § 2 Foreningens formål er at fremme og vedligeholde interessen for idrætten i Gadstrup, samt at yde økonomisk støtte til rejser, kurser etc., så som træner-, leder- og instruktør­kurser og lign., som har til formål at fremme idrætten. Endvidere kan støtte ydes til rekvisitter og beklædning, såsom trøjer, bolde mm..
  Støtten ydes efter ansøgning fra interesserede eller på bestyrelsens initiativ.
  Økonomisk støtte kan ikke ydes til dækning af underskud i Gadstrup Idrætsforening.
 • § 3 Som medlemmer kan optages enhver, som interesserer sig for foreningens arbejde.
 • § 4 Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger formand og 1 bestyrelsesmedlem på ulige årstal, og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. (Regnskabsår 1/1 til 31/12)
 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
 5. Valg ifølge foreningens love.
  1. valg til bestyrelsen (afhængig af årstal).
  2. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  3. valg af 2 revisorer.
  4. valg af 1 revisorsuppleant.
 6. Eventuelt.
 • § 5. Kun gyldigt medlemskort giver stemmeret på generalforsamlingen.
 • § 6 Generalforsamlingen bekendtgøres 14 dage før afholdelsen på GIF’s Venners hjemmeside, samt med opslag på Ramsø Hallens opslagstavle samt annoncering og opslag ved bankospil.
  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.
 • § 7 Bestyrelsens opgave er bl.a., at opkræve og forvalte medlemmernes kontingent. Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
 • § 8 Bestyrelsen har til enhver tid myndighed til, at forhandle om samarbejde med foreninger med samme formål.
 • § 9 Eventuelle tvivlsspørgsmål angående fortolkning af foreningens love afgøres af bestyrelsen.
 • § 10 Såfremt foreningen ophører, vil aktiverne tilfalde Gadstrup Idrætsforening, og fordeles af den siddende bestyrelse i støtteforeningen.
 • § 11 Foreningen tegnes af formand og kasserer.
  Ved afstemninger skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede.
  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling januar 1977.

§ 4 ændret på generalforsamlingen i 1984.

§ 2 er ændret på generalforsamlingen i 1985.

§ 7 er ændret på generalforsamlingen i 2016.
Gl. formulering:
Bestyrelsens opgave er, at opkræve og forvalte medlemmernes kontingent.
Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamling.

§ 6 er ændret på generalforsamlingen i 2017.
Gl. formulering:
Generalforsamlingen bekendtgøres 14 dage før afholdelsen i den lokale dagspresse.